Waterketensluiting in de glastuinbouw
 

Hoe werkt AquaReUse.

De AquaReUse-voorzieningen sluiten aan op het rioleringssysteem in het gebied en bestaan uit twee processen met de volgende onderdelen:

Afvalwaterzuivering

Inzameling afvalwater. De aanvoer van tuinbouw afvalwater varieert door het seizoen. Wanneer er weinig afvalwater beschikbaar is, kan slootwater worden ingelaten.

Als eerste zuiveringsstap worden grote en zware deeltjes afgevangen.

Het afvalwater wordt gebufferd in een ontvangstkelder. Resterende bezinkbare deeltjes worden hier van het afvalwater gescheiden.

Door filtratie met een rietfilter wordt het water biologisch gezuiverd. In deze zuiveringsstap vindt verwijdering plaats van:

Organische verontreinigingen;

Ziektekiemen;
Biologisch afbreekbare gewasbeschermingsmiddelen.
Het water is dan visueel schoon. De kwaliteit van het water is vergelijkbaar met het gezuiverde water uit een reguliere afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het water wordt nog verder gezuiverd om het geschikt te maken voor hergebruik als gietwater.

Gietwaterbereiding

Oxidatie van in het water opgeloste organische verbindingen en ziektekiemen.
Afscheiden van laatste verontreinigingen en ongewenste zouten met een zeer fijne filtratie: omgekeerde osmose.
Het gezuiverde zoete water wordt via een distributiesysteem ter beschikking gesteld aan de tuinbouwondernemingen. Het overschot aan gezuiverd water wordt in de bodem gebracht als reserve.